Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.            

JA, ik ga akkoord X

ALGEMENE VOORWAARDEN VERONICA INSIDE SHOP

1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Bedenktijd”: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
“Consument”: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met Talpa.

“Herroepingsrecht”: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst.
“Overeenkomst”: de overeenkomst tussen de Consument en Talpa betreffende de afname van één of meerdere producten via de Website.

“Talpa”: Talpa TV B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend aan de Bergweg 70 te (1217 SC) Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33268595.

“Website”: de website www.veronicainsideshop.nl.

 

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, op elke transactie en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Talpa en Consument.

2.2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de Voorwaarden bij Talpa zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden  toegezonden.

2.3. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.4. Talpa behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. De gewijzigde Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle nieuwe Overeenkomsten.

2.5. Als een bepaling uit deze Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de ongeldige bepaling.

 

3. HET AANBOD

3.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft en/of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Talpa gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Talpa niet.

 

4. DE OVEREENKOMST

4.1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Talpa onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Talpa is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.

4.3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Talpa passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Talpa voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Talpa daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.4. Talpa kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Talpa op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

5. HERROEPINGSRECHT

5.1. Bij aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een Bedenktijd van 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument.

5.2. Ontbinding in de zin van artikel 5 lid 1 geschiedt door retournering c.q. terugzending van het product door de Consument aan Talpa, of indien de Consument binnen de Bedenktijd Talpa (al dan niet door gebruik te maken van het in de bijlage bij deze voorwaarden opgenomen modelformulier voor herroeping) op de hoogte stelt van de herroeping. Na de ze mededeling heeft de Consument 14 dagen om de producten te retourneren aan Talpa.

5.3. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de Consument meer gedaan heeft dan noodzakelijk is om het product te beoordelen, is Talpa gerechtigd eventuele waardevermindering aan Consument in rekening te brengen.

5.4. De producten kunnen alleen geretourneerd worden in een voor zover als mogelijk originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en dienen voldoende gefrankeerd en verzekerd te zijn. Talpa is niet verantwoordelijk voor artikelen die tijdens het transport van de Consument naar Talpa vermist of beschadigd raken.

5.5. De bewijslast dat de Consument tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn Herroepingsrecht c.q. het product binnen 14 dagen na ontvangst heeft geretourneerd, rust bij de Consument.

 

6. KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

6.1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

6.2. Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht en een bedrag betaald heeft voor het betreffende product, zal Talpa dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Talpa zal de Consument met hetzelfde betaalmiddel terugbetalen, tenzij anders overeengekomen. Talpa is gerechtigd om te wachten met terugbetalen, tot zij het product heeft ontvangen of tot de Consument heeft aangetoond het product te hebben geretourneerd.

 

7. UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

7.1. Talpa kan het Herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het Herroepingsrecht geldt slechts indien Talpa dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.

7.2. Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door Talpa tot stand zijn gebracht Overeenkomstig specificaties van de Consument;

b) die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden en waarvan de verzegeling is verbroken.;

c) die snel kunnen bederven of verouderen;

d) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt  waarop Talpa geen invloed heeft;

e) voor losse kranten en tijdschriften;

f) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.

8. HET PRODUCT

8.1. De Consument zal het product enkel en alleen gebruiken voor het doel waarvoor het gekocht is en binnen dat kader verder naar zijn aard geschikt is.

8.2. Talpa behoudt nadrukkelijk de eigendom van het product voor, hetzij voor zichzelf, hetzij voor een derde, totdat de Consument alle verplichtingen uit alle met Talpa gesloten Overeenkomsten is nagekomen. Onder verplichtingen wordt verstaan de verplichting tot betaling van de koopprijs, alsmede eventuele betalingsverplichtingen ten aanzien van rente, kosten en/of schadevergoeding.

8.3. De Consument zal al het nodige doen om het eigendomsrecht van Talpa of een derde te beschermen. De Consument zal Talpa onverwijld op de hoogte stellen van enige daad waardoor het eigendomsrecht zou kunnen vervallen of worden beperkt.

8.4. De Consument kan de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen.

8.5. Voor het geval dat Talpa haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Consument reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Talpa om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De Consument dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete € 1.000,- per overtreding, alsmede een boete gelijk aan € 500,- voor elke kalenderdag dat de overtreding, na mededeling van de ontdekking daarvan door Talpa, voortduurt, onverminderd het recht van Talpa volledige schadevergoeding te vorderen.

 

9. GARANTIE

9.1. Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel garandeert Talpa de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten gedurende een termijn van in ieder geval 6 maanden na de factuurdatum. De bedoelde garantie in dit Artikel (9) geldt zonder daarbij afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen omtrent garantie en (non) conformiteit waar de Consument zich op kan beroepen.

9.2. De garantie houdt in dat het product gerepareerd of vervangen zal worden indien dit niet beantwoordt aan de Overeenkomst. Indien reparatie of vervanging niet mogelijk is of niet van Talpa gevergd kan worden, staat het de Consument vrij de Overeenkomst te ontbinden.

9.3. De garantietermijn wordt door een reparatie door Talpa of een door Talpa aangewezen derde gedurende de in lid 1 genoemde termijn noch vernieuwd, noch verlengd.

9.4. De garantie geldt niet indien de gemelde gebreken of schade zijn ontstaan door: ondeskundige montage, ondeskundige inbouw, ondeskundige behandeling, ondeskundige toepassing, het nalaten van deugdelijk onderhoud en/of het gebruik van de geleverde producten voor doeleinden welke buiten het normale gebruik van deze producten vallen. Evenmin vallen onder de garantie opzettelijk of door slordigheid ontstane beschadigingen.

9.5. Voor (onderdelen van) producten die niet door Talpa zelf zijn vervaardigd, verleent Talpa dezelfde garantie als haar leverancier op deze producten aan haar verleent, echter met een maximum van de in lid 1 genoemde termijn en met dezelfde restricties als genoemd in de leden 2, 3, 4 en 5.

 

10. LEVERING EN UITVOERING

10.1. Talpa zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

10.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Talpa kenbaar heeft gemaakt. Talpa levert enkel op adressen in Nederland.

10.3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze Voorwaarden is vermeld, zal Talpa geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 kalenderdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

10.4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Talpa het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na ontbinding, terugbetalen.

10.5. Het risico van beschadiging en verlies van een product tijdens het vervoer naar de Consument is voor Talpa. Nadat het product door of namens de Consument in ontvangst is genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de Consument over.

 

11. RECHT VAN RECLAME

11.1. Het aan Talpa toekomend recht van reclame vervalt niet eerder dan wanneer de Consument alle verplichtingen uit alle met Talpa gesloten Overeenkomsten is nagekomen. Onder verplichtingen wordt verstaan de verplichting tot betaling van de koopprijs, alsmede eventuele betalingsverplichtingen ten aanzien van rente, kosten en/of schadevergoeding.

11.2. Talpa is bevoegd het aan haar toekomend recht van reclame in te roepen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling.

11.3. Een vervreemding en/of bezwaring van het product doet geen afbreuk aan het aan Talpa toekomend recht van reclame.

 

12. DE PRIJS

12.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

12.2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

13. BETALING EN BETALINGSVOORWAARDEN

13.1. Betaling geschiedt op een van de op de Website aangegeven wijzen. Indien er geen betaling plaatsvindt, zal Talpa de Consument nogmaals de mogelijkheid geven om binnen 14 dagen te betalen, waarbij er geen extra kosten worden gerekend.

13.2. Talpa is bevoegd haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten in geval de Consument niet aan zijn verplichtingen voldoet, zonder inachtneming van enige termijn en zonder dat daar voor Talpa enige aansprakelijkheid uit voortvloeit.

13.3. Verrekening door de Consument van de door Talpa gefactureerde bedragen met een door Consument gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de Consument in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Talpa uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

13.4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op.

13.5. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Talpa te melden.

13.6. Alle in het kader van de nakoming van de tussen Talpa en de Consument gesloten Overeenkomst(en) door Talpa te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Consument.

De door de Consument aan Talpa verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten als bedoeld in artikel 6: 96, lid 2, sub c BW worden op grond van artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 27 maart 2012 berekend over de openstaande hoofdsom en luiden als volgt:

o 15% over de eerste € 2.500,- met een minimum van € 40,-,

o 10% over de volgende € 2.500,-,

o 5% over de volgende € 5.000,-,

o 1% over de volgende € 190.000,-,

o 0,5% over het meerdere met een maximum van € 6.775,-.

 

14. Aansprakelijkheid EN OVERMACHT

14.1. Talpa is uitsluitend aansprakelijk voor door de Consument geleden schade indien deze schade aan Talpa is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Talpa komt.

14.2. Talpa is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Talpa gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, terrorisme, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Talpa, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Talpa, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Talpa. De Consument dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Talpa.

14.3. In geval van overmacht wordt de nakoming door Talpa van haar verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de betreffende overmacht, zonder dat Talpa tot enige schadevergoeding uit dien hoofde gehouden is.

14.4. Indien Talpa door overmacht van tijdelijke (langer dan drie maanden) of blijvende aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, is zij gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Ook de Consument heeft dan het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder in dat geval aanspraak op schadevergoeding te hebben.

 

15. KLACHTENREGELING

15.1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij veronicainside@talpanetwork.com nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.

15.2. Bij Talpa ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Talpa binnen de termijn van 14 kalenderdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

15.3. Wanneer er geen oplossing wordt bereikt, kan de Consument voor de buitengerechtelijke bemiddeling bij een geschil gebruik maken van het ODR platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie via http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

16. Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming

16.1. Talpa respecteert de privacy van de Consument.

16.2. De verwerking van de gegevens van de Consument geschiedt in overeenstemming met de Privacy Verklaring.

17. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

17.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2. Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele toepasselijk zijn of naar aanleiding van nadere Overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van een zodanige Overeenkomst, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Talpa is gevestigd, tenzij regels van dwingend recht zich daartegen verzetten.

Bijlage modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan (invullen bedrijfsnaam),

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:

de verkoop van de volgende goederen:

de levering van de volgende digitale inhoud:

de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

Besteld op* / Ontvangen op*:


Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):


Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is